Tipy
Dalsi
Seznam
Predchozi
Autor: Tuttle (...) on 'Tipy'
Cas: Ct 25.5.2017 14:04.09
Titulek: ZIVY prenos z prirody jiznich Cech, zajimavy popis!

                                         
 
http://technet.idnes.cz/slow-radio-slow-tv-0ne-/tec_audio.aspx?c=A170522_114834
_tec_audio_nyv
 
http://www.slowradio.cz/
 
Supr komentar pod clankem: Skvela vec. Na oplatku bychom mohli zviratkum z 
jihoceske prirody pustit zvuky z velkomesta. :-)))
 

Dalsi Seznam Predchozi


[ Domu | Prstik | O Piskovisti | Deticky | Nastenky | Koutky ]